Міжнародний фонд "Відродження"

Нова ініціатива із захисту прав людини

Проект
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту
України з питань виконання
покарань від « » 2009 р. №

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр превентивного моніторингу та захисту прав людини в діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України

1, Загальні положення
1.1. Центр превентивного моніторингу та захисту прав людини в діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України (далі—Центр) є структурним підрозділом Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі – Департамент),
1.2. Метою діяльності Центру є налагодження системи регулярних відвідувань місць, де знаходяться позбавлені волі особи1, для вивчення та аналізу стану справ з недопущенням катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, дотриманням прав людини в роботі органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВС) відповідно до міжнародних стандартів у сфері виконання покарань та проводження з такими особами, а також розробка рекомендацій по його поліпшенню.

1 Примітка: у цьому Положенні поняття «позбавлені волі» включає в себе як засуджених, так і осіб, взятих під варту. Відповідно й під терміном «місця позбавлення волі» розуміються будь-які установи ДКВС, тримання в яких позбавляє особу права вільного пересування та є примусовим.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, ратифікованими Україною у встановленому порядку, нормативними актами Департаменту, а також цим Положенням.
1.4. Центр безпосередньо підпорядкований Голові Департаменту, підконтрольний та підзвітний Громадській Раді при Департаменті (далі – Громадська рада).
1.5. Центр очолює Головний інспектор з моніторингу (далі – Головний інспектор). Головний інспектор та регіональні інспектори з превентивного моніторингу (далі – Регіональні інспектори) призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Департаменту за поданням Громадської Ради за результатами відкритого конкурсу.
1.6. До складу Центру входять: Головний інспектор та двадцять п'ять Регіональних інспекторів. Чисельність, структура, штат Центру можуть бути змінені Головою Департаменту за погодженням з Громадською Радою.
1.7. Центр є юридичною особою, має власну печатку та бланк зі своїм найменуванням. Печатками та бланками забезпечуються й Регіональні
інспектори, Працівникам Центру видаються посвідчення встановленого Зразку.
1.8. Центр залучає до своєї діяльності громадських моніторів-волонтерів.
1.9. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за кошти Департаменту та за кошти з інших джерел, не заборонених законом. Фінансування поточних витрат Регіональних інспекторів та видатків, пов'язаних з діяльністю громадських моніторів-волонтерів, забезпечується відповідними територіальними управліннями Департаменту.

2. Основними завданнями діяльності Центру є:
2.1. Запровадження регулярною моніторингу дотриманням прав людини в діяльності органів та установ виконання покарань, слідчих ізоляторів.
2.2. Аналіз стану з профілактики катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання.
2.3. Дослідження питань правового і соціального захисту персоналу Кримінально-виконавчої служби України.
2.4. Інформування Голови Департаменту, органів влади та місцевого самоврядування, громадських інституцій про стан справ з дотриманням прав людини в діяльності органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підготовка аналітично-інформаційних матеріалів та рекомендацій з цих питань.
2.5. Участь у роботі з удосконалення нормативно-правової бази діяльності ДКВС згідно з вимогами міжнародних та національних нормативних актів із забезпечення прав людини, а також з рішеннями Європейського суду з прав людини. Розроблення та внесення спільно з іншими структурними підрозділами ДКВС пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів Департаменту, відомчої статистики та форм звітності. Моніторинг чинного законодавства в галузі забезпечення прав людини в діяльності органів і установ виконання покарань.
2.6. Координація взаємодії Департаменту, територіальних органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів з органами державної
виконавчої влади, міжнародними та національними неурядовими організаціями з питань профілактики та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, а також забезпечення прав людини.
2.7. Здійснення контролю за дотриманням прав людини органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами при застосуванні до засуджених крайніх заходів дисциплінарного впливу та іншого погіршення їх становища.

3. Основними функціями Центру є:
3.1. Відвідування місць позбавлення волі і надання рекомендацій адміністрації органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів стосовно захисту позбавлених волі осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.
3.2. Моніторинг дотримання прав людини персоналом органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів.
3.3. Проведення експертизи нормативних актів Департаменту та його територіальних органів управління, що зачіпають права людини, надання висновків щодо доцільності їх прийняття чи затвердження.
3.4. Погодження матеріалів на застосування до засуджених крайніх заходів дисциплінарною впливу та іншого погіршення їх становища, участь у засіданнях адміністративних та Регіональної комісії з питань розподілу, направлення та переведення осіб, засуджених до позбавлення волі.
3.5. Проведення досліджень питань дотримання прав персоналу в діяльності ДКВС.
3.6. Розробка рекомендацій по удосконаленню діяльності Департаменту, органів і установ виконання покарань у сфері недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, дотримання прав людини.
3.7. Реагування на випадки порушень прав засуджених та персоналу шляхом підготовки повідомлень Голові Департаменту, органам прокуратури, суду, звернення до засобів масової інформації та громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, які спроможні вплинути на виявлені порушення.
3.8. Внесення пропозицій Голові Департаменту та керівництву його регіональних управлінь щодо вдосконалення нормативно-правової бази діяльності, ініціювання змін до нормативно-правових актів України згідно з вимогами міжнародних та національних договорів у галузі прав людини, а також рішеннями Європейського суду з прав людини.
3.9. Забезпечення представництва інтересів ДКВС в державних органах влади, міжнародних та національних неурядових організаціях з питань, пов'язаних із забезпеченням прав людини.
3.10. Участь в організації та проведенні освітніх заходів з питань забезпечення прав людини та в науково-методичному супроводженні діяльності ДКВС щодо забезпечення прав людини
3.11. Забезпечення оперативного інформування Голови Департаменту у випадках резонансних подій, порушень прав людини в діяльності органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, проводить перевірки дій службових осіб ДКВС стосовно забезпечення або дотримання прав людини в межах компетенції Департаменту.
3.12. Здійснення моніторингу матеріалів засобів масової інформації щодо .питань прав людини в діяльності органів та підрозділів ДКВС.
3.13. Надання консультативної та організаційно-методичної допомоги структурним, територіальним органам та установам виконання покарань, слідчим ізоляторам з питань забезпечення прав людини в їх діяльності.

4. Для реалізації покладених завдань персонал Центру має право:

4.1. Відбирати, залучати та закріплювати за відповідними органами та установами виконання покарань громадських моніторів-волонтерів, діяльність яких організується на підставі окремого Положення;
4.2. Безперешкодно, без попереднього узгодження, відвідувати органи та установи виконання покарань, зустрічатися з засудженими та особами, узятими під варту, наодинці, без обмеження у часі, з питань
дотримання прав людини.
4.3. Виносити на розгляд колегії чи наради питання стосовно захисту позбавлених волі осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, дотримання їх прав,
4.4. Проводити групові зустрічі з засудженими й персоналом.
4.5. Застосовувати різні форми і методи дослідження (анкетування, опитування, візуальне спостереження тощо) при вивченні стану дотримання прав людини, діяльності органів та установ виконання покарань.
4.6. Проводити розслідування за фактами застосування персоналом чи іншими особами катувань та інших жорстоких нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, інших порушень прав людини За їх результатами надавати керівництву Департаменту, його територіальних органів управління, адміністрації органів і установ виконання покарань пропозиції щодо заходів реагування на виявлені порушення.
4.7. Здійснювати вивчення й аналіз відомчої статистики, інших даних, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.
4.8. Спільно із зацікавленими структурними, територіальними органами та підрозділами ДКВС забезпечувати підготовку та проведення нарад, конференцій, семінарів та тренінгів,
4.9. Залучати фахівців вищих навчальних закладів, інших науковців для розроблення, обґрунтування, організації та здійснення відповідних заходів із забезпечення прав людини.
4.10. Вносити обов'язкові для розгляду й вжиття відповідних заходів пропозиції щодо забезпечення недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання, дотримання прав людини.
4.10. Проводити особистий прийом громадян, засуджених та осіб, узятих під варту, з питань порушення їх прав і законних інтересів.
4.11. Розглядати та вирішувати по суті звернення громадян, засуджених й персоналу з питань, які входять до компетенції Центру.
4.12. Організовувати та проводити цільові перевірки, перевірки повідомлень про факти порушення прав людини в установах виконання покарань, а також окремих заяв і скарг.
4.13. Отримувати від відповідних, посадових осіб пояснень за фактами, викладеними у зверненнях і скаргах.
4.14. Звертатися із запитами в організації, заклади з питань, пов'язаних із забезпеченням прав і законних інтересів громадян.

5. Права та обов'язки Головного інспектора.
5.1. Головний інспектор є працівником ДКВС, призначається на конкурсній основі на підставі трудового договору терміном на 1 рік, підпорядковується безпосередньо Голові Департаменту, є підконтрольним та підзвітним Громадській Раді.
5.2. Головний інспектор забезпечує виконання представницьких функції: виступає від імені Центру в цілому; представляє інтереси Центру в усіх державних чи громадських органах, установах та організаціях тощо.
5.3. Головний інспектор:
5.3.1. Несе персональну відповідальність за належне виконання покладених на Центр завдань і функцій.
5.3.2. Узагальнює практику дотримання прав осіб в діяльності органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів прав персоналу ДКВС, визначає причини наявних порушень та розробляє загальні заходи по їх усуненню, а також стан нормотворчої роботи.
5.3.3. Бере участь у роботі колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, а також у нарадах, які проводяться в Департаменті в разі розгляду питань, що стосуються дотримання прав людини,
5.3.4. У межах своєї компетенції вносить пропозиції керівництву Департаменту стосовно вдосконалення роботи структурних підрозділів та служб, проведення спеціальних наукових досліджень з проблем дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.
5.3.5. Ініціює та бере участь у перевірках службової діяльності, які здійснюються Департаментом та стосуються дотримання персоналом прав людини.
5.3.6. В установленому порядку запитує та отримує від органів, підрозділів і установ ДКВС документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Центр завдань.
5.3.7. Координує діяльність Центру з іншими структурними підрозділами Департаменту, органами та підрозділами ДКВС.
5.3.9. Висловлює свою думку щодо кандидатур на заміщення вакантних посад Регіональних інспекторів, розробляє та подає на розгляд Голови Департаменту після погодження з Громадською Радою рекомендації щодо відбору, розстановки та навчання працівників Центру. Забезпечує фахову підготовку персоналу Департаменту, підвищення загальноосвітнього та професійного рівня працівників у сфері прав линини.
5.3.10. Розглядає кореспонденцію, яка надходить до Центру.
5.3.11. Забезпечує належний стан матеріально-технічного забезпечення Регіональних інспекторів, надає їм методичну допомогу.
5.3.12 Узагальнює інформацію та звіти, що надійшли від Регіональних інспекторів, доповідає з цих питань Голові Департаменту та Громадській Раді.
5.4. Головний інспектор не вправі втручатися в поточну діяльність Регіональних інспекторів.
5.6. Вказівки Головного інспектора з питань діяльності Регіональних інспекторів підлягають узгодженню з Громадською Радою.
5.7. Кваліфікаційними вимогами до Головного інспектора є:
практичний досвід роботи в галузі захисту прав людини не менше п'яти років; вища освіта за спеціальністю, пов'язаною зі специфікою діяльності ДКВС; вільне володіння українською мовою; досвід науково-дослідницької діяльності; наявність наукових праць чи методичних розробок з проблематики прав людини, врівноваженість, наявність особистих здобутків у правозахисній сфері чи в галузі виконання покарань, комунікабельність, тактовність, не конфліктність, відсутність не знятої чи непогашеної судимості, певна цивільна та фізична дієздатність, підвищення свого освітнього та практичного рівня.
5.8. Повноваження Головного інспекторі припиняються у разі закінчення строку трудового договору, на прохання самого Головного інспектора, через його нездатність за станом свого здоров'я або з інших причин протягом тривалого часу (не менше 4 місяців підряд) виконувати свої обов'язки.
5.9. Повноваження Головного інспектора можуть бути достроково припинені у разі неналежного виконання ним покладених обов'язків. У цьому разі звільнення проводиться Головою Департаменту за поданням Громадської Ради або на підставі звернення простої більшості Регіональних інспекторів.

6. Права та обов'язки Регіональних інспекторів
6.1, Регіональні інспектори призначаються на конкурсній основі на підставі трудового договору терміном на 1 рік, підпорядковується безпосередньо Голові Департаменту, :
6.2, Регіональні інспектори є працівниками ДКВС, які призначаються та звільняються з посади Головою Департаменту за поданням Громадської Ради.
6.3. Регіональні інспектори можуть працювати на цій посаді за сумісництвом, поєднуючи роботу в Центрі з науковою, педагогічною, правозахисною чи іншою громадською діяльністю.
6.4, Компетенція Регіонального інспектора поширюється на всі органи і установи виконання покарань, що функціонують на території відповідної області.
6.5, Відносини Регіонального інспектора з регіональним управлінням Департаменту будуються на основі співпраці. При цьому керівництво територіального управління Департаменту не вправі втручатися в діяльність Регіонального інспектора з метою зменшення його повноважень чи іншого
перешкоджання належного виконання ним своїх функцій й завдань.
6.6, У своїй діяльності Регіональні інспектори не вправі втручатися у оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань, якщо це не зумовлено інтересами мети захисту прав людини чи профілактикою катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження та покарання.
6.7. Кваліфікаційними вимогами до Регіональних інспекторів є наявність вищої освіти; вільне володіння державною мовою; навички аналітичної чи наукової роботи, роботи з документами, знання основ діловодства, основних міжнародних та вітчизняних нормативно-правових документів у галузі дотримання прав людини правоохоронними органами; досвід роботи в ДКВС або правозахисних органах чи організаціях не менше трьох років; вільне володіння комп'ютерними програмами як користувач, навички роботи із сучасною офісною оргтехнікою та засобами електронних комунікацій, врівноваженість, наявність особистих здобутків у правозахисній сфері чи в галузі виконання покарань, комунікабельність, тактовність, не конфліктність, відсутність не знятої чи не погашеної судимості, повна цивільна та фізична дієздатність, підвищення свого освітнього та практичного рівня.
6.8. Не можуть бути призначені на посаду регіонального інспектора особи, родичі яких в період виконання ними посадових обов'язків утримуються в підпорядкованих Регіональному інспекторові органах чи установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, а також особи, що беруть у судових процесах за участю утримуваних осіб.
6.9. Регіональні інспектори:
6.9.1. Беруть участь в організації моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів регіону, виявляють проблеми, що виникають у практичній діяльності в цій сфері.
6.9.2. Беруть участь у реагуванні на заяви про катування та жорстоке поводження.
6.9.3. Оцінюють стан дотримання прав людини в діяльності органів та установ виконання покарань, слідчих ізоляторів виявляють умови, що їм сприяють, порушенням дисципліни та законності персоналом на рівні регіону.
6.9.4. За необхідності самостійно або спільно з представниками територіального управління Департаменту здійснюють перевірку на закріпленій території органів та установ виконання покарань, слідчих
ізоляторів.
6.9.5. Ініціюють питання або проводять самостійно перевірки за фактами порушень прав людини персоналом. За необхідності висвітлюють її результати в засобах масової інформації.
6.9.6.Здійснюють виїзди до органів і установ виконання покарань для проведення моніторингу дотримання конституційних прав і свобод людини.
6.9.7. Розробляють методичні рекомендації щодо поліпшення діяльності на відповідній території, узагальнюють позитивний досвід робити.
6.9.8. Здійснюють моніторинг матеріалів місцевих засобів масової інформації органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів відповідного регіону.
6.9.9. Беруть участь у роботі колегій та оперативних нарад територіальних управлінь Департаменту, вносять пропозиції щодо вдосконалення роботи.
6.9.10. У встановленому порядку інформують начальника Управління з питань, що належать до їх компетенції.
6.9.11 Готують та подіють до Департаменту й Громадської Ради звіти про результати своєї діяльності.
6.9.12 Вносять Головному інспектору пропозиції щодо удосконалення діяльності Центру.
6.10. Регіональні інспектори несуть персональну відповідальність за дотримання положень законодавства та відомчих актів щодо режимних вимог в органах і установах виконання покарань.
6.11. При виконанні своїх обов'язків, опитуванні працівників, засуджених та інших осіб, проведенні зустрічей Регіональні інспектори мають право використовувати аудіо- відео- техніку та інші технічні засоби в
порядку, передбаченому чинним законодавством.
6.12. Вказівки Регіональних інспекторів щодо припинення виявлених порушень підлягають обов'язковому розгляду підпорядкованими органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами. У разі невжиття заходів за вказівкою Регіонального інспектора він має право звернутися до Голови Департаменту для відповідного реагування.
6.13. Повноваження Регіонального інспектора припиняються у разі закінчення строку трудового договору, на прохання самого Головного інспектора, через його нездатність за станом свого здоров'я або з інших причин протягом тривалого часу (не менше 4 місяців підряд) виконувати свої обов'язки.
6.14. Повноваження Регіонального інспектора можуть бути достроково припинені у разі неналежного виконання ним покладених обов'язків. У цьому разі звільнення проводиться Головою Департаменту за поданням Громадської Ради.

Виконавці:
Робоча група Громадської Ради при ДДУпВП
Співголова Громадської ради Алла Мукшименко

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном